دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید محمد   هاشمی

پست الکترونیکی : m-hashemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه حقوق عمومی و حقوق بین الملل عمومی(دکتری)

تاریخ استخدام : 1383/07/01

سید محمد هاشمی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

^